These are the latest entries in the catalogue:

Title: The Effects of Large Classes on English Language Teaching and Learning in Kosovar Secondary Schools : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Veronika Kareva
Publisher: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit - UEJL
Pub. Date: 2019
Pages: 57 p.

Place a hold on this item

Title: Kadareja dhe veprat: “pallati i ëndrrave” dhe “Dimri i vetmisë së madhe” – analiza, krahasime dhe interpretime : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Fitore Jerliu
Publisher: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit - UEJL
Pub. Date: 2019
Pages: 70 p.

Place a hold on this item

Title: Psikologjia e zhvillimit : një shqyrtim përmbledhës
ISBN: 978-9989-15-050-0
Publisher: Çabej
Pub. Date: 2006
Pages: 224 p.

Place a hold on this item

Title: Kontrata sociale = Du contrat social : tekst filozofik i komentuar : tekst integral ; Du contrat social
Author: Lazam Koldashi
ISBN: 978-99927-85675--1
Publisher: Laurasi
Pub. Date: 2007
Pages: 192 p.

Place a hold on this item

Title: Historia e librit = Povjest knige ; Povjest knige
Author: Fadil Bujari
Publisher: Rilindja
Pub. Date: 1988
Pages: 544 p.

Place a hold on this item

Title: Копмјутерска сигурност = Computer security ; Computer security
Author: Марија Јосифовска, Marija Josifovska, Dieter Gollmann
ISBN: 978-6-08-650297-3
Publisher: Ad Verbum
Pub. Date: 2010
Pages: xv, 320 p.

Place a hold on this item

Title: Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e sistemit pensionaltë Republikës së Maqedonisë: qasje analitike krahasimore : studime të Doktoraturës - cikli i tretë
Author: Shpresa Alija
Publisher: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë - UEJL
Pub. Date: 2019
Pages: 237 p.

Place a hold on this item

Title: Kontributi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rritjen e punësimit në Kosovë- politikat mbështetëse dhe efektet : studime të Doktoraturës - cikli i tretë
Author: Kosovare Ukshini
Publisher: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë - UEJL
Pub. Date: 2019
Pages: 237 p.

Place a hold on this item

Title: Shkaqet e delikuencës së të miturve, në territorin e Gjykatës Themelore të Gostivarit për periudhën 2012-2017
Author: Laura Imeri
Publisher: Fakulteti Juridik-Universiteti i Evropës Juglindore
Pub. Date: 2019
Pages: 79 p.

Place a hold on this item

Title: Marrëdhëniet ndërkombëtare në mes Republikës së Italisë dhe Republikës së Shqipërisë
Author: Shkurte Fejzi
Publisher: Fakulteti i shkencave shoqërore bashkëkohore - UEJL
Pub. Date: 2019
Pages: 118 p.

Place a hold on this item