These are the latest entries in the catalogue:

Title: Challenges of Interculturalism in Post–War Kosova : doctoral studies-third cycle
Author: Feride Lohaj
Publisher: Fakulteti i gjuhëve kulturave dhe komunikimit - UEJL
Pub. Date: 2019
Pages: 292 p.

Place a hold on this item

Title: Меѓународни стандарди за заштита на правата на жените : со посебен осврт кон Р. Македонија : магистерски труд - втор циклус
Author: Милена Петроски
Publisher: Fakulteti i shkencave shoqërore bashkëkohore - UEJL
Pub. Date: 2019
Pages: 77 p.

Place a hold on this item

Title: Vepra penale e dhunimit në rrethin e Gjykatës Themelore në Tetovë për periudhën 2012-2017 : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Besjana Velija
Publisher: Fakulteti Juridik-Universiteti i Evropës Juglindore
Pub. Date: 2018
Pages: 61 p.

Place a hold on this item

Title: Vepra penale e armëmbajtjes pa leje në Republiken e Kosovës për perjudhën 2010-2015 : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Murtez Rexhepi
Publisher: Fakulteti Juridik-Universiteti i Evropës Juglindore
Pub. Date: 2018
Pages: 92 p.

Place a hold on this item

Title: Pozita juridiko-pasurore e gruas pas shkurorëzimit të martesës : aspekte komparative : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Leonora Mustafi
Publisher: Fakulteti Juridik-Universiteti i Evropës Juglindore
Pub. Date: 2018
Pages: 73 p.

Place a hold on this item

Title: Kontratat martesore domosdoshmëri apo realitet : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Arbesa Zenuni
Publisher: Fakulteti Juridik-Universiteti i Evropës Juglindore
Pub. Date: 2018
Pages: 72 p.

Place a hold on this item

Title: Hipoteka si mjet për sigurimin e kontratës së kredisë në Republikën e Maqedonisë, me theks të veçantë në Komunën e Strugës në periudhën prej 2015 e deri më sot : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Enkelej Ajazi
Publisher: Fakulteti Juridik-Universiteti i Evropës Juglindore
Pub. Date: 2019
Pages: 95 p.

Place a hold on this item

Title: Efekti i faktorëve motivues në punë tek punonjësit e shëndetësisë - Rast studimi Spitali i Përgjithshëm i Gjilanit : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Vjollca Morina Shaqiri
Publisher: Fakulteti i biznesit dhe ekonomisë-UEJL
Pub. Date: 2019
Pages: 62 p.

Place a hold on this item

Title: Интеракција на сторителот на кривично дело и жртвата : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Ивана Ѓорѓевска
Publisher: Fakulteti Juridik-Universiteti i Evropës Juglindore
Pub. Date: [2018]
Pages: 96 p.

Place a hold on this item

Title: Sfidat e integrimit të TIK-ut në mësimdhënie dhe mësimnxënie (rast studimi : gjimnazi “Xhelal Hajda –Toni“ në Rahovec) : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Beqir Mustafa
Publisher: Fakulteti i Shkencave të Komunikimit dhe Teknologjive - UEJL, Tetovë
Pub. Date: 2018
Pages: 65 p.

Place a hold on this item